PET

Từ Tiếng Anh Toàn Thư Mở
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

A Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools là chương trình tiếp theo sau KET. Chương trình này cho thấy học viên đã có năng lực về tiếng Anh nền tảng và bây giờ có kỹ năng tiếng Anh thực hành cho việc sử dụng hàng ngày.

Bài thi PET chính là cầu nối giữa chương trình KET for school và chương trình Cambridge English: First (FCE) for school.

Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools có cùng mức độ đánh giá theo chuẩn CEFR như PET nhưng nó được thiết kế cho học sinh với môi trường trường học hơn là những nội dung về xã hội dành cho người lớn.


Key facts
CEFR level:	A2  (Xem tham chiếu)
Test format:	Computer or paper-based
No. of papers:	3
Exam length:	About 2 hours
lớn

Download bài mẫu: Sample Papers

Reading and Writing

Đọc và Viết


Listening

Nghe


Speaking

Nói